რევაზ ენუქიძე

რევაზ ენუქიძე  გახლავთ კომპანია  „გერგილის“ დირექტორი. მას გააჩნია 20 წლიანი სამუშაო გამოცდილება  გარემოს დაცვის, ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების სფეროში.

რევაზ ენუქიძის წამყვან მმართველ პოზიციებზე მრავალწლიანი გამოწდილება მოიცავს  გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშების მომზადებას, გარემოსდაცვითი, ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოებისა და  სოციალური საკითხების ზედამხედველობას, ნარჩენების მართვას, გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის გეგმების მომზადებსა, ტრენინგების ჩატარებას და სხვა.

რევაზი ფლობს მაგისტრთან გათანაბრებულ დიპლომს  გეოგრაფიაში და ამჟამად მუშაობს  სადოქტორო ხარისხზე საქართველოს ტექნიკურ უნივერისტეტში გარემოს დაცვით საინჟინრო სფეროში.

რევაზი მტკიცედ მიიჩნევს, რომ  მეწარმე და არა მეწარმე სუბიექტებისათვის კონსულტაციების გაწევა და დახმარება რესურსების ეფექტურად გამოყენების მიზნით, რათა არ მოხდეს გარემოში რადიკალური ცვლილებების შეტანა მისი  სამუშაოს მნიშვნელოვანი ნაწილია.