გიორგი ლაცაბიძე

გიორგი ლაცაბიძე წარმოადგენს  შპს “გერგილის” გარემოსდაცვითი და სოციალური ზემოქმედების შეფასების (ESIA) ჯგუფის ხელმძღვანელს.  გიორგი გერგილის გუნდს შემოუერთდა 2018 წელს  და აქვს 10 წლიანი სამუშაო გამოცდილება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების სფეროში.

მას აქვს ბაკალავრის ხარისხი გეოგრაფიაში და მაგისტრის ხარისხი გეომორფოლოგიაში, გეოეკოლოგიასა და კარტოგრაფია-გეოსაინფორმაციო სისტემებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისგან.

გიორგი ფიქრობს, რომ   სწორი მიდგომითა და სამუშაო ეთიკის თანმიმდევრული დაგეგმვით   შეუძლია წვლილი შეიტანოს უკეთესი და უსაფრთხო  მწვანე გარემოს შექმნაში. გიორგის ერთ-ერთ მიზანს წარმოადგენს  გააუმჯობესოს საქართველოს ფარგლებში გარემოს დაცვის, ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთოხების მოთხოვნების შესრულება.