შრომის უსაფრთხოება

საქართველოს „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ #270000000.04.001.017910, 19/02/2019 ორგანული კანონის მოთხოვნების შესაბამისად, კომპანია „გერგილი“  უზრუნველყოფს შრომის უსაფრთხოების მომსახურებას ყველა  სახის  ეკონომიკური საქმიანობისათვის.

კომპანია „გერგილს“ აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება ჯანმრთელობის დაცვისა და შრომის უსაფრთოხების სფეროში,  შესაბამისად მომხმარებელს სთავაზობს შემდეგ მომსახურებებს:

შრომის უსაფრთხოების სისტემის შექმნა და მართვა

სერტიფიცირებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომსახურება, დოკუმენტაციის შექმნა, გენერალური აუდიტი, პერიოდული აუდიტი/მონიტორინგი, ტრენინგები/ინსტრუქტაჟები.

სამუშაო სივრცეში არსებული რისკებისა და საფრთხეების შეფასება

სახელმწიფო და საერთაშორისო დადგენილი სტანდარტების მიხედვით სამუშაო სივრცეში არსებული რისკების შეფასება, პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვა და კონტროლი.

შრომის უსაფრთხოების შესაბამისობის აუდიტი

შრომის უსაფრთხოების ექსპერტების ვიზიტი, სამუშაო სივრცის შემოწმება და შეფასება, კონსულტაციები.

შრომის უსაფრთხოების დოკუმენტაციის მომზადება
 • შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა;
 • შრომის უსაფრთხოების გეგმა;
 • რისკების შეფასების დოკუმენტი;
 • უსაფრთხოდ მუშაობის პროცედურები;
 • ინსპექციის ფორმები;
 • საგანგებო სიტუაციების მართვის გეგმა;
 • სახანძრო უსაფრთხოების გეგმა;
 • აღრიცხვის ჟურნალები.
ტრენინგები და ინსტრუქტაჟები
 • პირველადი ინსტრუქტაჟი;
 • პერიოდული ტრენინგი;
 • სახანძრო უსაფრთხოების ტრენინგი;
 • საგანგებო სიტუაციების მართვის ტრენინგი;
 • სიმაღლეზე მუშაობის ტრენინგი;
 • საქმიანობიდან გამომდინარე სხვადასხვა ინსტრუქტაჟი/ტრენინგი.
ფიზიკური ფაქტორების გაზომვა და შეფასება (დაკალიბრებული ხელსაწყოებით)
 • ჰაერის მოძრაობის სიჩქარე;
 • ჰაერის ტემპერატურა;
 • შეფარდებითი ტენიანობა;
 • სითბური გამოსხივება;
 • მტვერი;
 • ქარის სიჩქარე;
 • ხმაურის დონე;
 • ვიბრაციის დონე;
 • განათების დონე (ბუნებრივი, ხელოვნური).
ობიექტის მოწყობა შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვით
 • გამაფრთხილებელი ნიშნების განსაზღვრა;
 • საევაკუაციო გეგმის მომზადება;
 • სამუშაო სივრცის ერგონომიული მოწყობა;
 • ინდივიდუალური და კოლექტიური დაცვის აღჭურვილობის განსაზღვრა;
 • სახანძრო უსაფრთხოების მოწყობილობებისა და აღჭურვილობის განსაზღვრა და უზრუნველყოფა.
კოვიდ-19 ვირუსის პრევენციული ზომების გატარება

სამუშაო სივრცის მოწყობა საერთაშორისო და სახელმწიფო რეგულაციებისა და რეკომენდაციების შესაბამისად, შემდეგი ღონისძიებების გათვალისწინებით:

 • საგანგებო სიტუაციაში სამოქმედო გეგმის გაწერა;
 • ნიშნების განსაზღვრა და უზრუნველყოფა;
 • ინსტრუქტაჟების/ტრენინგების ჩატარება;
 • აღრიცხვის ფორმები და ჟურნალების შემუშავება;
 • უსაფრთხოების ინსტრუქციების გაწერა.
სადეზინფექციო მომსახურება
 • ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების მიხედვით, ხსნარის ეფექტურობა დადასტურებულია ლუგარის ლაბორატორიის მიერ;
 • ხსნარი მაღალეფექტურია არსებული ეპიდემიის ფონზე, კორონავირუსის მიმართ; ანადგურებს სხვა ვირუსებსა და ბაქტერიებს.
საევაკუაციო გეგმა
 • საევაკუაციო გეგმის მომზადება.

გერგილს ენდობიან

პარტნიორი კომპანიები