შრომის უსაფრთხოება

2019 წლის 1 სექტემბრიდან „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი ეკონომიკური საქმიანობის ყველა სფეროზე ვრცელდება. აღნიშნული კანონი განსაზღვრავს დამსაქმებლთა და დასაქმებულთა ვალდებულებებს, პასუხისმგებლობებს, მოვალეობებსა და უფლებებს. კანონის მიხედვით ყველა ორგანიზაცია ვალდებულია დანიშნოს ან/და მოიწვიოს შრომის უსაფრთხოების სერთიფიცირებული სპეციალისტი.
საქართველოს „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ ორგანული კანონის ამოქმედების შემდეგ, კომპანია „გერგილმა“ შრომის უსაფრთხოების მომსახურების მხრივ ეკონომიკური საქმიანობის ყველა სფერო მოიცვა.
კომპანია შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით ანხორციელებს შემდეგ სერვისებს:

 • სამუშაო სივრცეში არსებული რისკებისა და საფრთხეების შეფასებას, პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვას და კონტროლს;
 • შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის, გეგმის, საგანგებო სიტუაციების მართვისა და სახანძრო უსაფრთხოების დოკუმენტების შემუშავებას;
 • დასაქმებულთათვის, კანონით გათვალისწინებულ უსაფრთხოების ნორმებზე პერიოდული ტრენინგების/ინსტრუქტაჟების ჩატარებას;
 • კანონმდებლობისა და მაკონტროლებელი ორგანოს მოთხოვნების შესაბამისად სავალდებულო დოკუმენტაციის შედგენას;
 • შრომის უსაფრთხოების ნორმების დასაცავად პერიოდულ კონტროლს;
 • სამუშაო პროცესთან დაკავშირებული უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული დაავადებების აღრიცხვასა და მოკვლევას;
 • საჭირო დამცავი აღჭურვილობის განსაზღვრას;
 • პერსონალის სამედიცინო შემოწმების კონტროლს;
 • გამაფრთხილებელი ნიშნების განსაზღვრას;
 • კონსულტაციებს შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის საკითხებში, კლიენტისთვის საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას;
 • ფიზიკური ფაქტორების გაზომვას და შეფასებას;
 • მიკროკლიმატი (ტემპერატურა, ტენიანობა, ჰაერის მოძრაობის სიჩქარე) განათება, ხმაური, ვიბრაცია, გამოსხივება.

კომპანიას შრომის უსაფრთხოების მხრივ აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება, როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივ პროექტებში. კერძოდ, შპს „გერგილი“ გთავაზობთ შემდეგ სერვისებს:

 • შრომის უსაფრთხოების სრულ მომსახურებას: კონკრეტულად თქვენი ორგანიზაციისთვის გამოყოფილ სერტიფიცირებულ შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტს, რომელიც ჩამოაყალიბებს შრომის უსაფრთხოების სისტემას, დაგეხმარებათ მის დანერგვასა და მონიტორინგში;
 • შრომის უსაფრთხოების დოკუმენტაციის სრული პაკეტის შექმნას;
 • აუდიტს შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით;
 • საკონსულტაციო მომსახურებას.
შრომის უსაფრთხოება

Consultants ranked firms on a scale of one to 10, based on prestige, firm culture, work-life balance, compensation, and other factors.

Financial Services
Consulting

We are a dynamic niche consulting firm that has been helping visionary financial services brands convey their true essence.

Business Services
Consulting

We have had to start competing on quality of life in a way that they never had to before — leading to higher ratings from consultants.

Energy and Environment
Consulting

Engage with consumers and inspire the media — we ensure brands are seen and heard in all the right places.

Consumer Products
Consulting

We are a company that offers design and build services for you from initial sketches to the final construction.

Surface Transport
& Logistics Consulting

The ConsultingWP firm scored highest for vacation policy, hours in the office, and overall satisfaction.

შრომის უსაფრთხოება

Consultants ranked firms on a scale of one to 10, based on prestige, firm culture, work-life balance, compensation, and other factors.

Financial Services
Consulting

We are a dynamic niche consulting firm that has been helping visionary financial services brands convey their true essence.

Business Services
Consulting

We have had to start competing on quality of life in a way that they never had to before — leading to higher ratings from consultants.

Energy and Environment
Consulting

Engage with consumers and inspire the media — we ensure brands are seen and heard in all the right places.

Consumer Products
Consulting

We are a company that offers design and build services for you from initial sketches to the final construction.

Surface Transport
& Logistics Consulting

The ConsultingWP firm scored highest for vacation policy, hours in the office, and overall satisfaction.