რისკების ანალიზი

კომპანიის მხრიდან რისკების ანალიზი მოიცავს იმ პოტენციური საკითხების იდენტიფიცირებისა და გაანალიზების პროცესს, რაც უარყოფითად შეიძლება აისახოს ძირითად ინიციატივებზე ან კრიტიკულ პროექტებზე. რისკების ანალიზის მიზანია, დაეხმაროს ორგანიზაციებს თავიდან აიცილონ აღნიშნული რისკები ან უზრუნველყონ მათი შემარბილებელი ღონისძიებების არსებობა.