ჩვენ შესახებ

შპს „გერგილი“ დაარსდა 2002 წელს საქართველოში, ქ. თბილისში. დაარსებიდან დღემდე შპს „გერგილი“-ს ცნობადობა მთელი ქვეყნის მასშტაბით მნიშვნელოვნად გაიზარდა. კომპანიას აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება მდგრად განვითარებაში, კერძოდ გარემოსდაცვით, შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხებში საკონსულტაციო მომსახურების კუთხით.

კომპანიის გამოცდილება მოიცავს საკონსულტაციო მომსახურებას როგორც დიდი, ისე მცირე მასშტაბის საერთაშორისო და სახელმწიფო პროექტებში. „გერგილი“-ს გუნდის მიერ წარმატებით იქნა განხორციელებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული, ენერგეტიკული, საგზაო, წყალმომარაგების სისტემებისა და სოფლის მეურნების პროექტები, როგორც კერძო ასევე სახელმწიფო პროექტებში.

ჩვენ საკუთარ თავს ვხედავთ, როგორც წინდახედულ პროფესიონალთა ჯგუფს, რომლებსაც აქვთ შესაბამისი გამოცდილება.

Blue Brushstroke Moms Influencer Asymmetry Facebook Post Set

ჩვენი მისია

კომპანია „გერგილი“ გარემოსდაცვითი მიმართულებით ცნობიერების ამაღლების მიზნით, მონაწილეობას იღებს სამთავრობო საკოორდინაციო შეხვედრებში. კომპანიას კარგად აქვს გააზრებული ამ ურთიერთთანამშრომლობის საკითხის მნიშვნელობა. ინვესტორების გარემოსდაცვით, შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხებში გათვითცნობიერების მიზნით საჭიროა ეროვნული და საერთაშორისო კანონმდებლობით დადგენილი წესების დაცვა, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს პროცესების წარმართვა კანონმდებლობის გათვალისწინებით. ამ პროცესში, მთავარი დამაკავშირებელი რგოლი არის ექსპერტებსა და გადაწყვეტილების მიმღებთა შორის კომუნიკაცია საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მისაღებად. ინფორმაციის გადაცემა უნდა მოხდეს ისეთი ფორმით, რომელიც გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს საშუალებას მისცემს მიიღონ ეფექტური მოკლევადიანი და გრძელვადიანი გადაწყვეტილებები, ეკონომიკური, სოციალური, შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოსდაცვითი საკითხების შეზღუდვების გათვალისწინებით.

კომპანია “გერგილში“ შესაძლებელია შემდეგი მომსახურებების მიღება:

 • გარემოსდაცვითი ზემოქმედების შეფასების (EIA) და გარემოსდაცვითი და სოციალური ზემოქმედების (ESIA ) ანგარიშების მომზადება;
 • გარემოსდაცვითი საბაზისო კვლევების უზრუნველყოფა;
 • გარემოსა და სოციალური მართვის გეგმების შემუშავება;
 • საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღება;
 • საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ატმოსფერულ ჰაერში ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის (ზდგ) დოკუმენტის შემუშავება;
 • საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ზედაპირული წყლის ობიექტში ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) დუკუმენტის შემუშავება;
 • საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშავება;
 • გარემოსდაცვითი რისკების შეფასება;
 • გარემოსდაცვითი აუდიტის ანგარიშების მომზადება;
 • პროექტების სამართლებრივი სტანდარტებით უზრუნველყოფა და ნებართვის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;
 • გარემოსდაცვითი მართვის სისტემების დანერგვა ISO14001 სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად;
 • ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სისტემის დანერგვა და მართვა;
 • გარემოს დაცვის, ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების ტრეინინგების ჩატარება;
 • რეკულტივაციისა და ანტიეროზიური გეგმების შემუშავება;
 • მონაცემთა ბაზის დამუშავება გეოსაინფორმაციო (GIS) სისტემებით;
 • სანერგე მეურნეობების მოწყობა და ორგანიზება;
 • ლაბორატორიული მომსახურება – ჰაერის, ნიადაგის, წყლის, მტვრისა და ხმაურის გაზომვები და ანალიზების ჩატარება;
 • სოციალური დოკუმენტაციის შემუშავება მათ შორის განსახლების სამოქმედო გეგმის მომზადება;
 • სოციალურ-ეკონომიკური კვლევების ჩატარება და ამ დოკუმენტაციების ანალიზი;

ჩვენი გამოცდილება

Financial Services 87%
Business Services 75%
Consumer Products 63%
Energy and Environment 50%

გჭირდებათ მაღალი კლასის გარემოსდაცვითი კონსულტაცია?