აუდიტი

გერგილის მაღალკვალიფიციური კადრი მოახდენს იმის შეფასებას, თუ რამდენად ახორციელებს ორგანიზაცია გარემოზე ზემოქმედების მინიმუმამდე შემცირების პრაქტიკას. უფრო ზუსტად, გარემოსდაცვითი აუდიტი არის ღონისძიება, რომელიც შეიძლება ასახავდეს სხვადასხვა სახის შეფასებებს, რომლებიც განკუთვნილია გარემოსდაცვითი შესაბამისობისა და მართვის სისტემის დანერგვის ხარვეზების გამოვლენაზე, შესაბამისი მაკორექტირებელი ღონისძიებების თანხლებით.