პროექტს ახორციელებს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა (GSE) და მისი მიზანია 220 კვტიანი ქვესადგური ნენსკრას, 110 კვტიანი გადამცემი ხაზი მესტიანენსკრა და500 კვტიანი გადამცემი ხაზი ნენსკრაჯვარი მშენებლობა. შპს „გერგილის“ როლი იყო გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) ანგარიშების შემუშავება ამ პროექტისთვის, ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად.

დაწყების თარიღი: 2018 წ

დასრულების თარიღი: 2019 წ

ქვეყანა: საქართველო

დამკვეთი:  “საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა”

დაფინანსება: “საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა”