შესაბამისობის აუდიტი გარემოს დაცვის, ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოებისა და სოციალური რისკების შეფასებისთვის

თიბისი ბანკი ერთ-ერთი წამყვანი ბანკია საქართველოში. თიბისი ბანკი გასცემს სესხებს გარკვეული საწარმოებისთვის, რომლებიც უნდა შეესაბამებოდნენ გარემოსდაცვით, ჯამრთელობის, შრომის უსაფრთხოებისა და სოციალურ მოთხოვნებს. შპს „გერგილი“ მონაწილეობს მშენებარე და ოპერირებული პროექტების შესაბამისობის აუდიტის ჩატარებაში გარემოს დაცვის, ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოებისა და სოციალური რისკების შეფასების მიზნით (მაგ. ჰიდროელექტროსადგური, თბოელექტროსადგური, გზები და საცხოვრებელი კომპლექსების მშენებლობა და ა.შ.).

დაწყების თარიღი: 2018 წ

დასრულების თარიღი: მიმდინარე

ქვეყანა: საქართველო

დამკვეთი: თიბისი ბანკი

დაფინანსება: EBRD