ტანძიის ხიდის მშენებლობა

შპს „გერგილი“ მონაწილეობდა ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, ტანძიის ხიდის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის (გზშ) და გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის დამატებითი გეგმის შემუშავებაში, იმ მიზნით რომ არ მიეღო შენიშვნა მსოფლიო ბანკისგან.

დაწყების თარიღი: 2016 წლის ივნისი

დასრულების თარიღი: 2016 წლის დეკემბერი

ქვეყანა: საქართველო

დამკვეთი: მუნიციპალური განვითარების ფონდი (MDF)

დაფინანსება: მსოფლიო ბანკი