რეკულტივაციის გეგმების შედგენა ჯორჯიან ემერიქენ ელოიზ კომპანიისთვის

შპს “გერგილმა” შეიმუშავა რეკულტიცავიის გეგმები GAA მენეჯმენტის საკუთრებაში არსებული მანგანუმის წარმოების ათი მაღაროსთვის. ეს გეგმები წარდგენილი და დამტკიცებული იყო საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ.

 

დაწყების თარიღი: 2014 წ

დასრულების თარიღი: 2017 წ

ქვეყანა: საქართველო

კლიენტი: GAA მენეჯმენტი

დაფინანსება: GAAM