“თონეთის”, “კოხრა 1 და 2” და “პალიასტომი”, “კოხრა 1-2”, “აჯამეთი 3” და “სათაფლია” ელექტროგადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია

სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ განახორციელა ელექტროენერგიის გადამცემი ხაზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები საქართველოში.

შპს “გერგილმა” მოამზადა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში ონეთის“, “კოხრა 1 და 2″ დაპალიასტომი“, “კოხრა 1-2″, “აჯამეთი 3″ დასათაფლიაელექტროგადამცემი ხაზების რეკონსტრუქციისთვის.

 

დაწყების თარიღი: 2014 წ

დასრულების თარიღი: 2016 წ

ქვეყანა: საქართველო

დამკვეთი: სს “საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა”

დაფინანსება: სს “საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა”