გზშ-ს ანგარიშის მომზადება V სალიცენზიო ბლოკში ნავთობისა და გაზის რესურსების გამოყენების შესახებ

პროექტის მიზანია ნავთობის საბადოების განვითარება ნავთობის მოსაპოვებლად და წარმოებისთვის. ნორიოს საოპერაციო კომპანიამ დაიქირივა შპს „გერგილი“, რათა მოემზადებინა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში (გზშ) ნავთობისა და გაზის რესურსების გამოყენებისთვის, საქართველოს V სალიცენზიო ბლოკში. შპს “გერგილი” მონაწილეობდა ბიომრავალფეროვნების, ფიზიკური გარემოს, ნიადაგის, ჰაერის, ხმაურის საბაზისო კვლევების შეგროვებაში, მონაწილეობდა დაინტერესებულ მხარეებთან შეხვედრებში და ხელისუფლების მიერ ორგანიზებულ საზოგადოებრივ შეხვედრებში. შპს “გერგილმა” შეიმუშავა სკოპინგის ანგარიში, რასაც მოჰყვა ზემოქმედების ანალიზი და გზშ-ს დოკუმენტის შემუშავება და გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღება, როგორც ამას მოითხოვს საქართველოს კანონმდებლობა.

 

დაწყების თარიღი: 2018 წლის მაისი

დასრულების თარიღი: 2019 წლის თებერვალი

ქვეყანა: საქართველო

დამკვეთი: შპს “ვესთ გალფ პეტროლიუმის საინჟინრო კომპანია”

დაფინანსება: შპს “ვესთ გალფ პეტროლიუმის საინჟინრო კომპანია”