ვინ ვართ ჩვენ

შპს „გერგილი” დაარსდა 2002 წელს, როგორც R&S Consulting. ხოლო შემდგომ 2005 წელს კომპანიას შეეცვალა სახელი და დაერქვა შპს “გერგილი”. ამჟამად, შპს “გერგილი” წარმოადგენს ჯანდაცვის, უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის მიმართულებით (HSE) საკონსულტაციო კომპანიას. სერვისები მოიცავს: გარემოსდაცვითი დოკუმენტაციის მომზადებას, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (EIA) მომზადებას საერთაშორისო და ეროვნულ დონეზე მოქმედი სტანდარტების მიხედვით, გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის (EMP) მომზადებას, გარემოს აუდიტის (EA) მომზადებასა და პროექტისთვის საჭირო ნებართვებისა და თანხმობების მოპოვებას.

კომპანიას მჭიდრო კავშირი აქვს USAID-ის კონტრაქტორებთან CHF და TetraTech-თან. კომპანიამ ითანამშრომლა ისეთ მნიშვნელოვან კონტრაქტორ ორგანიზაციებთან, როგორებიცაა Ashtrom International Ltd. და Papenburg/Black Sea Group. პროექტის მიზანი იყო სამცხე-ჯავახეთის გზის აღდგენა, რაც დაფინანსებული იყო Millennium Challenge Corporation-ის მიერ. შპს „გერგილი“ უზრუნველყოფდა HSE-მართვის სერვისის მიწოდებას, რომელიც საერთო ჯამში მოიცავდა გარემოს აუდიტს (EA), ველზე გარემოსდაცვითი საკითხების ზედამხედველობასა და სახელმწიფო ინსტიტუტებისთვის მისაწოდებელი საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას (Environmental Impact Assessment, HSE Method Statements, Environmental Management Plans, Implementation of HSE Plan, და სხვა.) კომპანია მონაწილეობას იღებს და ახორციელებს სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივ პროექტებს ისეთ მსხვილ კლიენთებთან თანამშრომლობით, როგორიცაა: Anaklia Development Consortium (ADC); Clean Energy Group Georgia (Namakhvani HPP); Mestiachala HPP; EBRD-Credit Line Project; Georgian State Electrosystem; Municipal Development Fund; Asian Development Bank (ADB) – Kobuleti- Batumi and Batumi bypass roads..

მიიღე უფასო კონსულტაცია

სერვისები

0
წელი გამოცდილება
0
კმაყოფილი მომხარებელი
0
განხორციელებული პროექტი

რეკომენდაციები

ბოლო სიახლეები

სტრესის გამომწვევი სამსახურეობრივი ფაქტორები

დამსაქმებლებს აქვთ იურიდიული ვალდებულება დაიცვან თანამშრომლები სამსახურეობრივი სტრესისგან, რისკის შეფასებით და მასზე შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებების გატარებით.

შრომის უსაფრთხოების შესახებ ნორმები განსაზღვრავს სტრესს, როგორც „ადამიანის არასასურველ რეაქციას გადამეტებით ზეწოლასა და სხვადასხვა პასუხისმგებლობებზე რაც მათ ეკისრებათ“.

თანამშრომლები სტრესს განიცდიან როდესაც ვერ უმკლავდებიან ზეწოლას. დამსაქმებლებმა უნდა განსაზღვრონ თანამშრომლებისთვის წაყენებული მოთხოვნები მათი უნარ-ჩვევებისა და ცოდნის მიხედვით. მაგალითად, თანამშრომლებმა შესაძლოა განიცადონ სტრესი, თუ გრძნობენ, რომ არ აქვთ შესაბამისი უნარი ან საკმარისი დრო დავალების შესასრულებლად. გეგმის, ტრენინგის და მხარდაჭერის მიღებამ შესაძლოა შეამციროს სტრესის მიღების რისკები.

რისკების არასწორი მართვის შემთხვევაში, 6 ძირითადი ფაქტორის ამოცნობა შეიძლება რასაც სტრესის მიღებასთან მივყავართ. ესენია: მოთხოვნები, კონტროლი, მხარდაჭერა, ურთიერთობები, როლი და ცვლილებები.

მაგალითად, თანამშრომლებმა შეიძლება თქვან, რომ ისინი:

• ვერ უმკლავდებიან თავიანთი სამუშაოს მოთხოვნებს
• სამუშაოს ნაკლებობას განიცდიან
• შეცდომის დაშვების ან იმედების გაუმართლებლობის შიში აქვთ
• არ შეუძლიათ გააკონტროლონ თავიანთი საქმის შესრულების ჯეროვნება
• არ იღებენ საკმარის ინფორმაციას და/ან დახმარებას
• აქვთ რთული ურთიერთობა თანამშრომლებთან, ან ისინი განიცდიან ბულინგს
• სრულად ვერ აცნობიერებენ მათ როლს და პასუხისმგებლობებს
• არ არიან ინფორმირებულნი, როდესაც კომპანიაში ცვლილებებია

სტრესი ადამიანებზე სხვადასხვანაირად მოქმედებს – ის რაც აყენებს სტრესს ერთ ადამიანს შესაძლოა საერთოდ არ მომქმედებდეს მეორეზე. ისეთმა ფაქტორებმა კი, როგორიცაა უნარები და გამოცდილება, ასაკი ან შეზღუდული შესაძლებლობები, შეიძლება ნებისმიერ შემთხვევაში გავლენა იქონიონ თანამშრომელზე.

სტრესს აქვს სხვადასხვა გამოვლენის სახე, როგორიცაა ფსიქოლოგიური (მომატებული არტერიული წნევა, დაღლილობა, წონის მკვეთრი ცვალებადობა, თავის ტკივილები, მოჭარბებული ოფლდენა, კისრისა და მხრების ტკივილი, თავბრუსხვევა და დაქვეითებული იმუნიტეტი), ემოციური (დაძაბულობა, ღელვა, დეპრესია, თვითშეფასების დაქვეითება), ქცევითი გამოვლინებები (უძილობა, აგრესიულობა, პასიურობა, სამსახურეობრივი კონფლიქტი და გაცდენები).

თქვენს თანამშრომლებთან აქტიური კომუნიკაციით და იმის ცოდნით, თუ როგორ უნდა ამოიცნოთ სტრესის ნიშნები, შეგიძლიათ შეამციროთ სტრესის რისკები თქვენს სამუშაო გარმეოში.

დამქირავებელს აქვს ვალდებულება შეაფასოს თქვენს ჯანმრთელობაზე არსებული საფრთხეები სამსახურეობრივ სტრესთან მიმართებაში და გაგიზიაროთ რისკების შეფასების შედეგები. დამსაქმებელს შეუძლია დაიცვას შრომის უსაფრთხოების ნორმები და მენეჯმენტის სტანდარტები, რაც მნიშვნელოვნად ამარტივებს სამსახურეობრივი სტრესის გამომწვევი ძირითადი მიზეზების დადგენასა და მართვას.

შრომის უსაფრთხოების მომსახურება დეტალურად

შპს „გერგილი“ დაარსდა 2002 წელს. ამჟამად, „გერგილი“ წარმოადგენს შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის მიმართულებით საკონსულტაციო კომპანიას რომელიც შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით ანხორციელებს შემდეგ სერვისებს:
– სამუშაო სივრცეში არსებული რისკებისა და საფრთხეების შეფასებას, პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვას და კონტროლს;
– შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის, გეგმის, საგანგებო სიტუაციების მართვისა და სახანძრო უსაფრთხოების დოკუმენტების შემუშავებას;
– პერსონალისთვის, კანონით გათვალისწინებულ უსაფრთხოების ნორმებზე პერიოდული ტრენინგების/ინსტრუქტაჟების ჩატარებას;
– კანონმდებლობისა და მაკონტროლებელი ორგანოს მოთხოვნების შესაბამისად სავალდებულო დოკუმენტაციის შედგენას;
– შრომის უსაფრთხოების ნორმების დასაცავად პერიოდულ კონტროლს;
– სამუშაო პროცესთან დაკავშირებული უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული დაავადებების აღრიცხვასა და მოკვლევას;
– საჭირო დამცავი აღჭურვილობის განსაზღვრას;
– პერსონალის სამედიცინო შემოწმების კონტროლს;
– გამაფრთხილებელი ნიშნების განსაზღვრას;
– კონსულტაციებს შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის საკითხებში, კლიენტისთვის საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას;
– ფიზიკური ფაქტორების გაზომვას და შეფასებას- მიკროკლიმატი (ტემპერატურა, ტენიანობა, ჰაერის მოძრაობის სიჩქარე) განათება, ხმაური, ვიბრაცია, გამოსხივება.

შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის კუთხით კომპანიამ ითანამშრომლა ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოსთან (MCG) სამცხე-ჯავახეთის გზების რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში, როგორც შ.პ.ს „ბლექ სი გრუპი“-ს და შ.პ.ს „აშტრომ კონტრაკტინგ ჯორჯია“-ს ქვე-კონტრაქტორმა ორგანიზაციამ.

კომპანიის ექსპერტებმა მონაწილეობა მიიღეს ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოსთან (MCA) საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტში. ამას გარდა, გერგილი და მის სპეციალისტები ჩართულები იყვნენ შემდეგი ორგანიზაციების მიერ განოხრციელებულ პროექტებში:
• აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
• მსოფლიო ბანკი (World Bank)
• ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)
• თიბისი ბანკი – TBC Bank
• Mercy Corps Georgia

დაგროვილი მრავალწლიანი გამოცდილების გამოყენებით კომპანია გერგილმა თავისი მომსახურების არეალი გააფართოვა. ეკონომიკური საქმიანობის ნებისმიერ სფეროში კომპანია მომხმარებელს სთავაზობს შრომის უსაფრთხოების სრულ მომსახურებას 2019 წლის 1 სექტემბერს ამოქმედებული შრომის უსაფრთხოების შესახებ ორგანული კანონის მოთხოვნების შესაბამისად. კომპანია მიზნად ისახავს შრომის უსაფრთხოების მომსახურების მაღალი სტანდარტის დანერგვას, რასაც ჩვენს მიერ უკვე შესრულებული სამუშაოდან მიღებული ცოდნა და კვალიფიკაცია უზრუნველყოფს.

საკითხისადმი ძირეული მიდგომა განაპირობებს შრომის უსაფრთხოების სრული და გამართული სისტემის ჩამოყალიბებას, რომლის მართვაც ჩვენი სპეციალისტების დახმარებით, თქვენს საქმიანობაზე მორგებული და მოქნილი პროცესია.

კომპანია მომხმარებელს სთავაზობს შრომის უსაფრთხოების სრულ სერვისს, რაც იწყება ჩვენი სპეციალისტის ვიზიტით თქვენს სამუშაო სივრცეში და პირველად ეტაპზე თქვენი საქმიანობის შესწავლით და სამუშაო სივრცის შეფასებით, რათა დადგინდეს სამუშაო სპეციფიკა და მასთან დაკავშირებული შესაძლო რისკები შრომის უსაფრთხოების კუთხით. პირველივე ეტაპიდან მომხმარებელს ექნება სრული ინფორმაცია იმ ღონისძიებებისა და შესასრულებელი სამუშაოების შესახებ, რომლებიც გათვალისწინებულია შრომის უსაფრთხოების ნორმებთან შესაბამისობაში მოსასვლელად. მომდევნო ნაბიჯს წარმოადგენს, კანონმდებლობისა და მაკონტროლებელი ორგანოს მოთხოვნებისა და საქმიანობის შესაბამისად სავალდებულო დოკუმენტაციის შედგენა. ამასთანავე, სამუშაო სივრცეში არსებული და შესაძლო რისკების შემცირების მიზნით, ხდება პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვა; გარდა ამისა ჩვენი სპეციალისტები გაუწევენ კონსულტაციას მენეჯმენტს და თანამშრომლებს, რათა მოახდინონ მათი დროული ინფორმირება შრომის უსაფრთხოების საკითხებში და რეგულაციებში. ზემოთ აღნიშნულს თან სდევს თანამშრომლების სწავლებაც (ტრენინგები, ინ0სტრუქტაჟი), რაც შრომის უსაფრთხოების სისტემის დასანერგად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროცესია, ვინაიდან აუცილებელია თითოეული თანამშრომლის გათვითცნობიერება არსებული რისკების თაობაზე. ეს ასევე უზრუნველყოფს მათ ჩართულობასა და პასუხისმგებლობის გრძნობის ამაღლებას შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში.

შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და შენარჩუნება დაწესებულებებში მუდმივი პროცესია, შესაბამისად ჩვენი სპეციალისტების აუთსორს მომსახურების შემთხვევაში მომხმარებელს აქვს საშუალება მიიღოს პერმანენტული რეკომენდაციები და იყოს მუდმივი დაკვირვების ქვეშ, რათა გამოირიცხოს დარღვევა.

ლაბორატორიული მომსახურება სოფლის მეურნეობისთვის

სხვადასხვა მცენარეებს სჭირდებათ სხვადასხვა საკვები ნივთიერებები და მიკროელემენტები, რომ მოხდეს მათი კარგად და ჯანმრთელად გაზრდა და უზრუნველყოფილი იყოს საკმარისი ენერგია მცენარეთა ყვავილობის ეტაპზე. გაზაფხულის და ზაფხულის მოახლოვებასთან, საჭირო ხდება რეგულარული შემოწმება და ნიადაგის სიცოცხლისუნარიანობის დადგენა, იქ სადაც იზრდება მარცვლეული და მოძრაობს სარწყავი წყალი, რომელიც გამოიყენება ფერმაში მცენარეების მოსარწყავად. არსებობს მრავალი სამთავრობო პროექტი, რომელიც მოითხოვს წინასწარ განსაზღვრული ნიადაგის პარამეტრის კონცენტრაციას, რათა ფერმერი შეესაბამებოდეს პროგრამის მოთხოვნებს. ეს არის ზოგადი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი პარამეტრები, რომლებიც განსაზღვრავს მოსავლის წარმატებულად მიღებას.
ნიადაგს აქვს გამოყენებისა და ამოწურვის ლიმიტები შესაბამისად, საჭიროა მისი სისტემატიური განახლება. ნიადაგში საკვები ნივთიერებებისა და მიკროელემენტების კონცენტრაციის შესაფასებლად, ნიადაგი უნდა მოწმდებოდეს როგორც მინიმუმ, რამდენიმე მნიშვნელოვანი პარამეტრის დასადგენად:
1. ნიადაგის pH მოქმედებს საკვები ნივთიერებების ხელმისაწვდომობაზე ნიადაგში საკვები ნივთიერების ფორმის შეცვლით. ნიადაგის pH- ის რეკომენდებული რაოდენობის შექმნამ შეიძლება გაზარდოს მცენარეებისთვის მნიშვნელოვანი საკვები ნივთიერებების არსებობა. გარდა ამისა, ნიადაგის pH გვიჩვენებს, არის თუ არა რაიმე საჭიროება კირის ან სხვა დანამატებზე ნიადაგის განახლებისთვის.
2. მექანიკური შემადგენლობა გვიჩვენებს, თუ როგორ იშლება ნიადაგი მიწაში და ზოგადად რა ტიპის ნიადაგთან შეიძლება გქონდეთ საქმე (ქვიშიანი, ქვის, თიხის და ა.შ.). ასე რომ, თუ თქვენ დამწყები ფერმერი ხართ, უკეთესი წარმოდგენა გექნებათ, თუ რა ტიპის მარცვლეული უნდა გაიზარდოს ან რა ტიპის სამუშაო უნდა გააკეთოთ, რომ მოამზადოთ მიწა თქვენთვის სასურველი მარცვლეულის მოსაყვანად.
3. მნიშვნელოვანია იცოდეთ ჰუმუსის პროცენტულობა თქვენს ნიადაგში, რადგან ის ინარჩუნებს ტენიანობას ნიადაგში, აფხვიერებს ნიადაგს, ხელს უწყობს აერაციას, დრენაჟს და ნიადაგის ორგანიზმების (მიკრო და მაკროორგანიზმების) გაზრდას, რაც ეხმარება საკვები ნივთიერებების მიღებას მცენარეებისათვის.
4. NPK, აზოტი, ფოსფორი და კალიუმი, არის სამი ძირითადი საკვები ნივთიერება, რომლებიც მცენარეებს სჭირდებათ ფუნქციონირებისთვის, უკეთესი ზრდისა და ყვავილობისათვის. აზოტი ქლოროფილის მოლეკულის ნაწილია, რომელიც აძლევს მცენარეებს მწვანე ფერს და მონაწილეობს მცენარისთვის საკვების შექმნაში ფოტოსინთეზის საშუალებით. ითვლება, რომ აზოტი არის მთავარი საკვები ნივთიერება მცენარეთა სასიცოცხლო ციკლში.
5. ფოსფორი არის რთული მკვებავი ნივთიერება, რომელიც ნიადაგში მაღალი კონცენტრაციით არ არის ხელმისაწვდომი, რისი არსებობაც უზრუნველყოფს მოსავლის ადვილად მოპოვებას. საკვები ნივთიერებების ხელმისაწვდომობის შესახებ მონაცემები მოგაწვდით ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რამდენ ფოსფორი უნდა დაემატოს ნიადაგს, ან რა შეიძლება იყოს ზედმეტი რაოდენობა და როგორ უნდა განეიტრალდეს იგი.
6. კალიუმი ასოცირდება მცენარეთა ქსოვილში წყლის, საკვები ნივთიერებების და ნახშირწყლების მოძრაობასთან. ის მოქმედებს მცენარეებში ფერმენტის გააქტიურებით, რაც გავლენას ახდენს ცილის, სახამებლის და ადენოზინტრიფოსფორმჟავის წარმოებაზე, რაც დაკავშირებულია ფოტოსინთეზის კურსის რეგულირებასთან. ფოსფორი და კალიუმი მცენარეთა ყვავილობის და ნაყოფიერების ეტაპზე საკვანძო საკვები ნივთიერებებია.
ჯანმრთელი ნიადაგი = ჯანმრთელ მარცვლეულს = ჯანმრთელ სიცოცხლეს – ამის გათვალისწინებით, მცირე მასშტაბის ფერმერისთვის ან მსხვილი ბიზნესის ოპერატორისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეაფასონ და სათანადოდ მოუარონ თავიანთ ნიადაგს იმისათვის, რომ შეძლონ ჯანსაღი და სასარგებლო მარცვლეულის წარმოება და მათი პროდუქციის ვარგისიანობის დამტკიცება სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოსათვის.
თუ იცით, რა ხდება თქვენს ნიადაგში, თქვენ გაქვთ მეტი შანსი მოემზადოთ მეურნეობის ახალი სეზონისთვის. ჩვენი პარტნიორი ლაბორატორია ბი-ბი-ი (BBE) აღჭურვილია შესაბამისი დანადგარებითა და პროფესიონალებით, რათა ბაზარზე არსებული ნიადაგის, წყლის, ჰაერის და სხვა პარამეტრებისთვის მაქსიმალური მომსახურება გაგიწიოთ.