რისკების ანალიზი

კომპანიის მხრიდან რისკების ანალიზი მოიცავს იმ პოტენციური საკითხების იდენტიფიცირებისა და გაანალიზების პროცესი, რაც უარყოფითად შეიძლება აისახოს ძირითად ინიციატივებზე ან კრიტიკულ პროექტებზე. რისკების ანალიზის მიზანია  დაეხმაროს ორგანიზაციებს თავიდან აცილოს აღნიშნული რისკები ან უზრუნველყონ მათი შემარბილებელი ღონისძიებების არსებობა.