სოციალური საკითხები

გერგილის მხრიდან სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში, მნიშვნელოვანი ყურადღება ეთმობა  ადამიანის ზოგადი უფლებების დაცვას, რაც გულისხმობს: პროექტის ფარგლებში, იძულებითი გამოსახლების თავიდან აცილებას, სათანადო საცხოვრებელი შენობის უზრუნველყოფას, გენდერულ და მოწყვლად ჯგუფებზე ზემოქმედების შეფასებისა და მართვის მიზნით დადგენილი მოთხოვნების დაცვას.