საგამოცდო ლაბორატორია

საგამოცდო ლაბორატორია უზრუნველყოფს გარემოსდაცვითი ნიმუშების ქიმიურ და ბაქტერიოლოგიურ ანალიზებს. მათ შორის სასმელი წყლის, ზედაპირული წყლების, ჩამდინარე წყლის, ნალექების, ჰაერის, ნიადაგის და სახიფათო ნარჩენების კუთხით შესაბამისი კვლევების წარმოებას.